FORMER HON'BLE MEMBERS


A. S. VIJAYAKAR

A. S. VIJAYAKAR

(27.12.1988 - 31.12.1993)
A. K. GHOSH

A. K. GHOSH

(27.12.1988 - 12.12.1989)
Y. KRISHAN

Y. KRISHAN

(27.12.1988 - 16.01.1995)
RAIS AHMED

RAIS AHMED

(27.12.1988 - 14.07.1990)
BIRENDER SINGH YADAV

BIRENDER SINGH YADAV

(03.06.1991 - 03.06.1996)
S. S. CHADHA

S. S. CHADHA

(07.12.1994 - 01.06.1997)
R. THAMARAJAKSHI

R.THAMARAJAKSHI

(07.12.1994 - 06.12.1999)
S. P. BAGLA

S. P. BAGLA

(17.01.1995 - 16.01.2000)
C. L. CHAUDHARY

C. L CHAUDHARY

(17.10.1996 - 30.09.2001)
J. K. MEHRA

J. K. MEHRA

(19.02.1998 - 18.02.2003)
RAJYALAKSHMI RAO

RAJYALAKSHMI RAO

(14.02.2000 - 13.02.2010)
B. K. TAIMINI

B. K. TAIMINI

(15.03.2000 - 19.02.2010)
K. S. GUPTA

K. S. GUPTA

(07.01.2003 - 06.01.2011)
S. N. KAPOOR

S. N. KAPOOR

(27.10.2003 - 26.10.2008)
P. D. SHENOY

P. D. SHENOY

(07.01.2005 - 06.01.2010)
ANUPAM DASGUPTA

ANUPAM DASGUPTA

(01.09.2007 - 31.08.2012)
SHISHIR KUMAR NAIK

SHISHIR KUMAR NAIK

(15.11.2007 - 14.11.2012)
R. C. JAIN

R. C. JAIN

(08.12.2007 - 07.12.2012)
RANJEET KUMAR BATTA

RANJEET KUMAR BATTA

(07.11.2008 - 02.09.2011)
BRAJ NANDAN PRASAD SINGH

BRAJ NANDAN PRASAD SINGH

(05.12.2008 - 22.03.2011)
VINEETA RAI

VINEETA RAI

(02.06.2010 - 13.08.2014)
VINAY KUMAR

VINAY KUMAR

(02.06.2010 - 01.06.2015)
SURESH CHANDRA

SURESH CHANDRA

(16.07.2010 - 15.07.2015)
V. R. KINGAONKAR

V. R. KINGAONKAR

(01.04.2011 - 30.11.2011)
V. B. GUPTA

V. B. GUPTA

(01.04.2011 - 31.03.2016)
J. M. MALIK

J. M. MALIK

(02.05.2012 - 17.07.2016)
K. S. CHAUDHARI

K. S. CHAUDHARI

(23.05.2012 - 22.05.2017)
AJIT BHARIHOKE

AJIT BHARIHOKE

(13.12.2012 - 17.06.2018)
REKHA GUPTA

REKHA GUPTA

(14.01.2013 - 17.06.2018)
B. C. GUPTA

B. C. GUPTA

(30.01.2013 - 30.06.2018)
MERLA SHREESHA

MERLA SHREESHA

(22.01.2015 - 21.01.2020)
VINAY KUMAR JAIN

VINAY KUMAR JAIN

(30.05.2014 - 27.11.2020)
PREM NARAIN

PREM NARAIN

(31.08.2015 - 27.11.2020)
ANUP KUMAR THAKUR

ANUP KUMAR THAKUR

(11.05.2016-10.05.2021)